Recensioner

En bro över till Dickinsons värld
Flera svenska översättningar har gjorts, men ingen finns längre i bokhandeln. Ann-Marie Vinde fyller nu detta tomrum med samlingen Min flod flyter mot dig, där hon presenterar 60 dikter i original och översättning. Vinde går noggrant tillväga – varje dikt är försedd med kommentarer och ordförklaringar, och boken avslutas med en essä om författaren, med diskussioner av hennes språk och stil samt rikliga tips på vidare läsning. Ett förstaradsregister underlättar ytterligare för läsaren.
– – –

Hon vill slå en bro över det mörka djup, som skiljer också språk vi tror oss kunna, och omtänksamt lotsa läsaren till andra sidan. Då befinner vi oss plötsligt i Amherst, vid stranden av den mäktiga floden Connecticut.

Svenska Dagbladet


Min flod flyter mot dig – ett kärleksarbete av högsta klass
Emily Dickinson är en odödlig poet. Hon levde i stor anonymitet i den lilla staden Amherst i Massachusetts mellan 1830 och 1886. Efter hennes död hittade systern cirka 350 dikter som gavs ut och som genast åtnjöt stor popularitet. Här i Sverige introducerades Dickinson på 30–talet av ingen mindre än Erik Blomberg. Det finns flera översättningar till svenska av hennes poesi men de har länge varit svåra att få tag på – då är det en sann glädje att Emily Dickinson nu igen blivit översatt och på ett så förtjänstfullt sätt. Sextio hela dikter innehåller den här samlingen som dessutom är tvåspråkig.

Jag vill tro att den här lilla boken är ganska unik i sitt slag. Jag kallar den för ett kärleksarbete för så är det. Dickinson är inte alltid så lättförståelig men här får man förklaringar och utläggningar till så gott som varenda dikt – dessutom finns en biografi – och framför allt ett oerhört intressant och lärorikt kapitel om form och språk hos Emily Dickinson. Den här boken är en guldgruva för den som vill bekanta sig med en av de allra finaste amerikanska poeterna (ett fint register med förslag till vidareläsning får man dessutom.

Ingrids boktankar.ingridsboktankar.blogspot.com


Äntligen finns nu en värdig översättning av Dickinson på svenska, när Bokverket utger Ann-Marie Vindes översättningar: Min flod flyter mot dig. Sextio dikter av Emily Dickinson, och jag välkomnar att man har satsat på kvalitet framför kvantitet. Tack vare den tvåspråkiga upplagan, en gedigen notapparat och ambitiösa förklarande efterord blir resultatet ett standardverk som utplånar den solkiga smaken från tidigare havererade försök att tämja Dickinson.

För det är exakt så här vi ska läsa dessa vildsinta dikter: inte som förmildrande utslätande tolkningar – Vinde finner stolthet i att kalla sig själv ”översättare” i stället för ”uttolkare”, och hon lägger inte till rätta eller förenklar eller friserar den punkiga attityden i Dickinsons tonfall. Tidigare försök att lägga dikterna till rätta, där halvrim har lagats till helrim bland annat, har gett oss en sentimentaliserad bild av poeten, en (någorlunda) konventionell hantverksskicklig utförare av små poetiska bon mots.
– – –
Nu kan vi alltså läsa vad Dickinson menar på ett språk som ligger oss närmare (en slags) förståelse: ”Töm mitt hjärta, på dig – / dess enda artär – / Så, utelämna dig – / och ingenting blir kvar –” Hennes skrivande är ett enda ”!” Med något undantag är de flesta av exemplen inte tidigare översatta till svenska, vilket inte förhindrar att några av de mest kända dikterna finns här (”Jag aldrig sett en hed”, ”Jag är Ingen! Vem är du?”, och ”Mycken dårskap är högsta klokhet”, en av hennes mest udda skapelser). Ett exempel på hur en lyckad översättning kan se ut:

”The little Toil of Love – / I thought / Be large enough for Me –”
”jag tänkte ömma / bestyr – / för mig blev lagom mycket –”

– – –
När h:ström häromåret gav ut Edgar Allan Poes noveller i Erik Carlquists översättning blev jag överlycklig över att för första gången få läsa en översättning som följde originalets tonfall – något liknande måste säga om Ann-Marie Vindes version av Emily Dickinson så som den presenteras i Min flod flyter mot dig: äntligen talar Dickinson också svenska! Därför är den här boken så viktig: alla i vårt land som på något sätt har med poesi att göra – och alla andra, givetvis – måste ägna sig åt den här boken. Det är en bok både för experten och för den oinvigde.

Bernur (Björn Kohlström). www.bernur.blogg.se


Mellan ord och språk
Få poeter har oftare varit föremål för översättningsdiskussioner än Emily Dickinson (1830–1886). Hon föddes och levde hela sitt liv i hålan Amherst cirka 15 mil väster om Boston. Hennes tillvaro vet man inte mycket om, men i gengäld har det spekulerats våldsamt, i synnerhet i hennes eventuella kärleksliv. Först efter sin död blev hon erkänd och numera är Dickinson, vid sidan av Walt Whitman, självklart den moderna amerikanska poesins portalgestalt.

På svenska finns flera översättningar, inte sällan kommenterade, men ingen har gått så redovisande till väga som Ann-Marie Vinde gör i den nya volymen Min flod flyter mot dig. Boken rymmer ett ingående efterord, vilket utöver biografi tar upp skrivsätt, dikternas svenska receptionshistoria och i anslutning därtill översättningsteoretiska frågor. Och dessutom gör Vinde filologiska kommentarer till varje enskild dikt.
– – –
Ann-Marie Vinde hävdar i princip oöversättbarheten, men menar att man med hjälp av filologisk nit kan skapa acceptabla repliker. Och hon är inte rädd att ta ställning, när så krävs. Ta bara den lilla dikt som lyder ”Could mortal lip divine / The undeveloped Freight / Of a delivered syllable / ’Twould crumble with the weight.” Vinde noterar att den jambiska rytmen tycks bära diktens form, men väljer ändå att översätta i trokéer: ”Anade dödlig läpp / hela innebörden / av uttalad stavelse / krossades den av tyngden.” Detta får nog i alla avseenden anses vara en översättning i Ciceros anda. Jag gillar den skarpt, men den vilar tungt på kännedom om originalet.
– – –
Inför dikten är man alltid ensam och oense. Det är detta faktum som gör poesiöversättning till en konstart och poesiöversättaren till en konstnär i samma mån som violinisten eller operasopranen. Hon eller han ska inte bara förstå originaltexten, hon ska också skapa den dikt hennes översättning ska vara trogen, och sedan göra själva översättningen.

Den stora förtjänsten med Min flod flyter mot dig är att den lägger denna komplicerade process i öppen dager. Ingen som intresserar sig för översättningens konst bör lämna den oläst.

Aftonbladet


Det första som möter läsaren av Min flod flyter emot dig, publicerad av Bokverket, 2010, är omslagets sällsynt suggestiva illustrationer av valda rader ur Dickinsons poesi – alla målade av Andrej Ploski. Dessa sköna bilder lockar läsaren att öppna boken och snart dras man med i en lika trollbindande ström av bild- och klangrika dikter, alla översatta till svenska av Marie Vinde, de flesta för första gången.

Det vore dock fel att presentera denna volym som enbart bestående av dikter – för efter översättningarna följer ett flertal kapitel där Vinde kort men upplysande behandlar Dickinsons biografi, den stilistiska särarten i hennes diktning, tidigare svenska översättningar och sina egna ställningstaganden vid översättningen. Där finns också en bibliografi som utöver skriftliga verk även förtecknar tonsättningar av Dickinsons poesi av svenska musiker.

I huvuddelen av boken presenterar varje uppslag en dikt: det engelskspråkiga originalet och den svenska översättningen på motsatta sidor. Längst ned på sidorna finns fotnoter som berör både diktens historia och språkliga frågor som väckts i och med översättningen. Att se och läsa de båda texterna bredvid varandra på detta sätt förhöjer upplevelsen av dikten. Och att läsa noterna ger ytterligare en dimension. Jag finner att jag genom att parallelläsa de båda texterna lättare finner ingångar i dikterna. Delvis är det kanske så att Vindes svenska översättning ger mig med svenska som modersmål språklig hjälp – men jag tror också att den många gånger förstärker uttrycket, såsom ett ackompanjemang ger klangbotten till en solostämma.
– – –
Min flod flyter mot dig är läsvärd för snart sagt alla men den är förmodligen speciellt för dem som regelbundet läser litteratur och poesi på båda dessa språk: snart sagt perfekt för en lärare med kombinationen svenska och engelska. Den borde också kunna fungera utmärkt i litteraturundervisningen, både i ämnet litteratur och i engelska på kurs B eller C. Vartenda uppslag kan användas som utgångspunkt för en diskussion, i grupp eller i helklass, kring språk, betydelse och läsupplevelse – och detta på både engelska och svenska.

Lingua – språklärarnas tidning


Dickinson tillbringade hela sitt liv i barndomshemmet och med åren drog hon sig alltmer undan. Spekulationerna om hennes motiv varierar, om det var sjukdom eller rentav livsskräck som fick henne att dra sig tillbaka. Dödsfall bland vänner och anhöriga påverkade henne starkt och förstärkte hennes isolering.

Mot detta talar att hon förde ett ovanligt aktivt liv när det gällde korrespondens och litteratur. Kanske var det så att hon vigde sitt liv åt litteraturen, ett ovanligt livsval för en amerikansk kvinna på 1800-talet. När hon dog vid 55 års ålder upptäcktes större delen av hennes författarskap, omkring 1 800 dikter. Under sin levnad hade hon publicerat ett tiotal. En första utgåva av hennes dikter i bokform kom 1890 och blev en omedelbar succé. Hennes genombrott bland kritiker kom först med modernismen och senare tids feministiska läsningar har förstärkt den. I dag räknas den tillbakadragna poeten, under sin livstid mer känd som trädgårdsmästare, till en av de stora amerikanska poeterna.

Urvalet Min flod flyter mot dig ger mer än en aning om varför.

Norrköpings Tidningar


Ann-Marie Vinde has made every attempt to provide historically and culturally accurate translations of the poems she has chosen without nudging us into any particular reading of them. Yet, when interpretation and translation have proven indistinguishable, I noted that some of her translations made sense of lines that I may very well have previously misinterpreted when reading the originals.

There are several reasons why this book succeeds in its aim mainly to translate words and leave interpretation up to the reader. The most obvious cause for praise is Vinde’s meticulous historical and etymological research. In footnotes to the poems, we are treated to a number of lesser known details pertaining to Dickinson’s life and the history of her poetry’s publication, which open up the texts to new meanings.
– – –
The sixty poems that Vinde has selected from the almost 1,800 that Dickinson produced in her lifetime, range from some of the most familiar, like I’m Nobody! Who are You? to much more obscure poems, many of which appear here in Swedish translation for the first time. Vinde’s targeted audience is clearly composed of English teachers and other English-speaking Swedes of a literary bent, but almost any Swede with an interest in Emily Dickinson should find this book surprisingly accessible due to its many helpful notes and the informative appendix.

In that final section of the book, Vinde provides an interesting and detailed biographical background as well as a thorough explication of the grammatical, syntactical, and lexical anomalies she has had to grapple with. Through this forthright description of the translator’s many challenges – such as the near impossibility of finding Swedish language equivalents to Dickinson’s almost exclusively iambic meter – even the uninitiated Swedish reader will be able to appreciate Emily Dickinson’s timeless and highly inspirational poetry.

Moderna språk